سلسله دوره های آموزش عملی

۱۰ خرداد ۱۳۹۹ ۵
طراحی و اجرای سایت های کم هزینه
بررسی و تحلیل کسب و کار
تفکر سیستمی در معاملات سهام
سرمد پلاستیک
سرمد طرح